Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zaopatrzenie w gaz oraz instalacje gazowe musi zostać dostosowane do potrzeb użytkowych i warunków wynikających z własności fizykochemicznych gazu oraz warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej.

Zasady montażu instalacji gazowych przez firmy instalacyjne regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przyłącza średniego ciśnienia z późniejszymi zmianami. Instalacja gazowa wykonywana przez firmę hydrauliczną czy instalacyjną musi mieć zainstalowany na przyłączu kurek główny, który daje możliwość bezpośredniego odcięcia dopływu gazu.

Wśród szerokiej gamy usług hydraulicznych, firma Twój Instalator z siedzibą na terenie miasta Poznań, oferuje profesjonalne wykonawstwo i montaż instalacji gazowych. Podobnie jak instalacje hydrauliczne i grzewcze, systemy gazowe wykonujemy w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, magazynach, a także w obiektach użyteczności publicznej.

Instalacje realizowane przez naszych hydraulików spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa i gwarantują niezawodne działanie.

Materiały do montażu instalacji gazowej

Do wykonywania instalacji gazowych nasza firma hydrauliczna z Poznania stosuje:

  • rury stalowe (głównie czarne, bez szwu),
  • rury miedziane.

Rury stalowe łączy się za pomocą spawania, jednak dopuszczalne są także połączenia gwintowane, które są stosowane między innymi do przyłączania gazomierzy oraz różnych urządzeń gazowych. Nasi hydraulicy wykonują głównie gwinty rurowe stożkowe, które dzięki swojej specyficznej budowie umożliwiają łatwiejsze uszczelnianie przewodów.

W instalacjach gazowych stosujemy również rury miedziane, które są łączone przez lutowanie twarde. Zgodnie z obowiązującym prawem, twarde rury miedziane mogą być wykorzystywane na wewnętrzne instalacje gazowe tylko w niskich budynkach (do czterech kondygnacji). Tego rodzaju rury powinny zawierać fosfor, aby nie było konieczności stosowania tzw. topników.

Zasady prowadzenia pionów i poziomów gazowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przewodów instalacji gazowych nie wolno prowadzić przez lokale mieszkalne oraz pomieszczenia, których sposób użytkowania może przyczynić się do naruszenia stanu technicznego instalacji. Piony oraz poziomy gazowe należy lokalizować wyłącznie w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Co więcej, odległość pomiędzy poszczególnymi przewodami powinna umożliwiać prowadzenie prac konserwacyjnych.

Jako profesjonalna firma hydrauliczna wykonujemy i prowadzimy przewody tak, aby:

  • były łatwo dostępne,
  • ich trasy były możliwie jak najkrótsze,
  • pomieszczenia nie zagrażały w jakikolwiek sposób stanowi technicznemu instalacji gazowej,
  • średnice przewodów uwzględniały wielkość przepływu gazu wynikającą z obciążenia przyborów gazowych.

Każdy nasz hydraulik doskonale zna zasady montażu pionów i poziomów gazowych, które muszą mieć spadek przynajmniej 4%, a przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne powinny być prowadzone w rurach osłonowych. Wymaga się, aby firmy instalacyjne stosowały rury osłonowe wystające średnio o ok. 3 cm w każdą stronę poza przegrodę.

Przewody prowadzone na zewnątrz budynków muszą znajdować się w minimalnej odległości od przewodów uziemiających (>1 m), ze względu na możliwość przeskoczenia iskry elektrycznej. Zabrania się firmom instalacyjnym i hydraulicznym układania przewodów w stropach oraz pod podłogą, nie należy również projektować ich ponad stropem najwyższej kondygnacji (wyjątkiem są laboratoria oraz sale lekcyjne).

Najważniejsze zasady eksploatacji instalacji gazowych

Sposób użytkowania instalacji gazowej powinien być zgodny z założeniami projektu instalacji, eliminować możliwość wydzielania się tlenku węgla z urządzeń gazowych, zapewniać bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom lokalu, a także gwarantować bezpieczeństwo i ochronę interesów użytkowników innych pomieszczeń korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich.

Poza montażem, każdy hydraulik zatrudniony przez naszą firmę świadczącą kompleksowe usługi hydrauliczne, jest w stanie przekazać najważniejsze zasady związane z bezpieczną eksploatacją wykonanej instalacji gazowej. W czasie jej użytkowania, należy pamiętać o regularnym poddawaniu instalacji okresowej kontroli, która powinna być przeprowadzana minimum raz do roku (do jej wykonania upoważnione są wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia energetyczne grupy trzeciej w tym zakresie).

Zaleca się, aby stan technicznej sprawności instalacji gazowej był sprawdzany w budynku jednocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów, a także kanałów wentylacyjnych i spalinowych.

Poza instalacjami gazowymi, firma Twój Instalator z miasta Poznań proponuje również kompleksowe usługi hydrauliczne, obejmujące:

  • wykonanie centralnego ogrzewania,
  • naprawę i wymianę co,
  • naprawy instalacji sanitarnych.
Twój Instalator Janusz Więcław
ul. Wolsztyńska 13/3, 60-361 Poznań
woj. wielkopolskie,
tel: +48 518 595 158 kontakt@twojinstalator.pl
NIP: 7780163186
Mapa Wielkopolski

Regiony Poznania:

Okolice Poznania: